Leksikon dreves

Seznam avtohtonih drevesnih vrst na Slovenskem

 1. Abies alba Mill. – navadna jelka
 2. Picea abies (L.) Karst. – navadna smreka
 3. Larix decidua Mill.– evropski macesen
 4. Pinus sylvestris L. – rdeči bor
 5. Pinus nigra Arnold – črni bor
 6. Pinus mugo Turra – rušje
 7. Pinus cembra L. – cemprin
 8. Juniperus communis L. – navadni brin
 9. Juniperus oxycedrus L. – rdečeplodni brin
 10. Taxus baccata L. – tisa
 11. Laurus nobilis L. – lovor
 12. Fagus sylvatica L. – navadna bukev
 13. Quercus robur L. – dob
 14. Quercus petraea (Matt.) Liebl. – graden
 15. Quercus pubescens Willd. – puhasti hrast
 16. Quercus cerris L. – cer
 17. Quercus ilex L. – črnika
 18. Quercus crenata Lam. – oplutnik
 19. Castanea sativa Mill. – pravi kostanj
 20. Betula pendula Roth – navadna breza
 21. Betula pubescens Ehrh. – puhasta breza
 22. Alnus glutinosa (L.) Gaertn. – črna jelša
 23. Alnus incana (L.) Moench – siva jelša
 24. Carpinus betulus L. – navadni beli gaber
 25. Carpinus orientalis Mill. – kraški beli gaber
 26. Ostrya carpinifolia Scop. – navadni črni gaber
 27. Ulmus glabra Huds. – gorski brest
 28. Ulmus carpinifolia Gled. – poljski brest
 29. Ulmus laevis Pallas – vez, dolgopecljati brest
 30. Celtis australis L. – navadni koprivovec
 31. Juglans regia L. – navadni oreh*
 32. Prunus avium L. – divja češnja
 33. Prunus mahaleb L. – rešeljika
 34. Prunus padus L. – čremsa
 35. Malus sylvestris (L.) Mill. – lesnika
 36. Pyrus pyraster (L.) Burgsd. – drobnica
 37. Pyrus spinosa Forsk. – mandljevolistna hruška
 38. Sorbus aucuparia L. – jerebika
 39. Sorbus aria (L.) Crantz – mokovec
 40. Sorbus torminalis (L.) Crantz – brek
 41. Sorbus domestica L. – skorš
 42. Crataegus laevigata (Poir.) DC. – navadni glog
 43. Crataegus monogyna Jacq. – enovratni glog
 44. Cercis siliquastrum L. – navadni jadikovec
 45. Laburnum alpinum (Mill.) Bercht. & J. Presl. – alpski nagnoj
 46. Laburnum anagyroides Medik. – navadni nagnoj
 47. Pistacia terebinthus L. – terebint
 48. Acer pseudoplatanus L. – gorski javor
 49. Acer platanoides L. – ostrolistni javor
 50. Acer campestre L. – maklen
 51. Acer monspessulanum L. – trokrpi javor
 52. Acer obtusatum Waldst. & Kit. ex Willd. – topokrpi javor
 53. Acer tataricum L. – tatarski javor **
 54. Salix caprea L. – iva
 55. Salix alba L. – bela vrba
 56. Salix eleagnos Scop. – siva vrba
 57. Salix fragilis L. – krhka vrba
 58. Salix daphnoides Vill. – volčinasta vrba
 59. Salix viminalis L. – beka
 60. Salix triandra L. – mandljasta vrba
 61. Populus nigra L. – črni topol
 62. Populus alba L. – beli topol
 63. Populus tremula L. – trepetlika
 64. Tilia cordata Mill. – lipovec
 65. Tilia platyphyllos Scop. – lipa
 66. Ilex aquifolium L. – navadna bodika
 67. Arbutus unedo L. – jagodičnica
 68. Fraxinus excelsior L. – veliki jesen
 69. Fraxinus ornus L. – mali jesen
 70. Fraxinus angustifolia Vahl – poljski jesen
 71. Phillyrea latifolia L. – širokolistna zelenika
* V Sloveniji ni avtohton, vendar ga gojimo že več kot 3000 let in ga zato lahko štejemo za udomačenega.
** V Sloveniji velja za avtohtono vrsto, vendar je najverjetneje izumrla vrsta.
Vir: Brus R. (2004). Drevesne vrste na Slovenskem. Ljubljana: Mladinska knjiga.
https://sl.wikipedia.org/wiki/Seznam_dreves_na_območju_Slovenije